ក្រសួងវប្បធម៌ ជូនដំណឹងពីការទទួលបានមកវិញនូវបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន ២៨រូប នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីអ្នកកាន់កាប់សមុច្ច័យឯកជន

ក្រសួងវប្បធម៌ ជូនដំណឹងពីការទទួលបានមកវិញនូវបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន ២៨រូប នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីអ្នកកាន់កាប់សមុច្ច័យឯកជន

ក្រសួងវប្បធម៌ ជូនដំណឹងពីការទទួលបានមកវិញនូវបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរ វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន ២៨រូប នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីអ្នកកាន់កាប់សមុច្ច័យឯកជន។

Share this post

Post Comment